• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2006
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 27/2006/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 11601/TTr-BGD&ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2005) của Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tờ trình số 10/HKH-TT ngày 19 tháng 01 năm 2006) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 391/UBND-VP ngày 20 tháng 01 năm 2006) về việc thành lập Trường Đại học tư thục Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội Khuyến học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.