• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2002
BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Số: 02/2002/TTLT/BTC-MTTW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

 

Hướng dẫncông tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các cuộc vận động quyên góp do Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thi hành Chỉthị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sựphối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vậnđộng "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khudân cư"; thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họpliên tịch với Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam (Công văn số 57/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2001 của Văn phòng Chínhphủ); căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 6100/VPCP-QHQH ngày13/12/2001 của Văn phòng Chính phủ) thống nhất tên gọi cuộc vận động "Toàndân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ởkhu dân cư" thành tên gọi cuộcvận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư" do Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn quản lý, chủ trì,nối tiếp cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dâncư" trước đây; liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác quản lý tàichính thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaở khu dân cư và các cuộc vận động quyên góp do Đoàn Chủ tịch Uỷban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như sau:

 

I.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư nàyáp dụng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaở khu dân cư do Uỷ ban Mặt trận Tổquốc các cấp tổ chức thực hiện;"các chương trình dự án Quốc gia" và cuộc "vận động quyên gópđột xuất" ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tếtheo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam phát động.

 

II.NGUYÊN TẮC CẤP KINH PHÍ

1. Kinh phíbảo đảm cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư" do ngân sách nhà nước bảo đảm theo nguyên tắc cấp nào tổ chức thựchiện do ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phí hoạt động. Riêng đối với khu dân cưdo ngân sách tỉnh cân đối.

2. Kinh phíđể vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự án quốcgia được bảo đảm bằng nguồn kinh phí của chương trình, dự án quốc gia theo quyđịnh về sử dụng kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia.

3. Kinh phíbảo đảm cho cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quảthiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Đoàn Chủ tịchUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động do ngân sáchTrung ương bảo đảm.

 

III.NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1. Đốivới cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư

1.1. Nộidung chi:

a) Các nộidung chi do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam thực hiện Chi tổ chứccuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhândân tham gia cuộc vận động;

Chi phục vụcông tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc;

Chi sơ kếthàng năm và tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần;

Chi khen thưởngcho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động; Chivăn phòng phẩm và chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

b) Các nộidung chi do y ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấphuyện thực hiện:

Chi tổ chứccho cuộc vận động Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhândân trong tỉnh, huyện hưởng ứng tham gia cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam phát động;

Chi phục vụcông tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc;

Chi sơ kếthàng năm; tổng kết định kỳ 5 năm 1 lần đối với cấp tỉnh, 2 lần đối với cấphuyện;

Chi khen thưởngcho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động;

Chi vănphòng phẩm, chi khác phục vụ cuộc vận động (nếu có).

c) Các nộidung chi do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện:

Chi tổ chứccuộc vận động: Chi làm khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền cho cuộc vậnđộng;

Chi họptriển khai thực hiện ở khu dân cư (tiền chè, nước uống);

Chi làm giấychứng nhận công nhận gia đình văn hóa, người tốt việc tốt;

Chi sơ kếthàng năm;

Chi cho côngtác khen thưởng hàng năm;

Chi vănphòng phẩm, chi khác (nếu có).

d) Đối vớikhu dân cư:

Chi tiềnchè, nước uống, dầu đèn, điện ánh sáng cho ban công tác Mặt trận ở khudân cư họp bàn biện pháp triển khai vận động nhân dân;

Chi tổ chứcngày Hội đoàn kết toàn dân hàng năm (18 - 11);

Chi thôngtin, tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận tái cộng đồng dân cư;

Chi tiềnxăng, xe đi công tác vận động của Ban công tác Mặt trận ở khudân cư và xã, phường; Chi biểu dương thành tích cá nhân, tổ dân cư thực hiệntốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phátđộng hàng năm và đột xuất;

Chi vănphòng phẩm, chi khác (nếu có).

1.2. Mứcchi:

Mức chi tiềnăn, nghỉ cho đại biểu dự hội ngộ thực hiện theo quy định hiện hành về chế độcông tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị.

Mức chi tiềnthưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chínhthực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đối với các trường hợp được khen thưởngngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tàichính thì tùy theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địaphương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mứctiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tàichính.

Đối với khudân cư: Để tạo điều kiện cho cuộc vận động ở khu dân cư đạt kếtquả, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngânsách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho cuộc vận động "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư quy định tại tiết d điểm 1.1 củaThông tư này theo mức 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư (Một triệu đồng/năm/khu dâncư).

2. Đốivới cuộc vận động nhân dân thực hiện một số đề án trong các chương trình, dự ánquốc gia:

Hàng năm,căn cứ vào nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận Tổquốc các cấp trong việc thực hiệncác chương trình quốc gia như xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội,phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàngiao thông; trên cơ sở đề nghị và dự toán của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp xem xét bố trí kinh phí cầnthiết theo quy định hiện hành để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đốivới từng chương trình quốc gia.

3. Đốivới cuộc vận động quyên góp đột xuất

3.1. Nộidung chi:

Chi tổ chứccuộc vận động: Chi phí cho công tác thông tin tuyên truyền để phát động nhândân tham gia cuộc vận động;

Chi cho côngtác kiểm tra, đôn đốc;

Chi sơ kết,tổng kết cuộc vận động;

Chi khen thưởngcho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động;

Các khoảnchi khác phục vụ cuộc vận động: Chi vận chuyển hàng hóa, chi bồi dưỡng cho cánbộ trực tiếp thu gom tiền, hàng hóa do các tổ chức và cá nhân ủng hộ.

3.2. Mứcchi:

Mức chi tiềnăn, nghỉ cho đại biểu dự hội nghị quán triệt và phổ biến chủ trương, sơ kết,tổng kết cuộc vận động theo quy định hiện hành về chi hội nghị;

Mức chi tiềnthưởng áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày16/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chínhthực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đối với các trường hợp được khen thưởngngoài đối tượng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tàichính thì tùy theo khả năng ngân sách dành cho cuộc vận động ở địaphương để thực hiện khen thưởng, nhưng mức thưởng tối đa không vượt quá mứctiền thưởng quy định tại Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/4/2001 của Bộ Tàichính;

Chi bồi dưỡngcho cán bộ công chức nhà nước trực tiếp thu gom tiền, hàng hóa ủng hộ, chi làmđêm, thêm giờ mức chi áp dụng theo quy định về chế độ làm thêm giờ theo quyđịnh tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương thêm giờ vàphụ cấp làm đêm;

Chi bồi dưỡnglao động thuê ngoài, mức tối đa không quá 20.000 đồng/ngày/người;

Chi vậnchuyển hàng hóa: Căn cứ theo hóa đơn, chứng từ thu tiền hợp lệ của các tổ chứckinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

 

IV.LẬP, CHẤP HÀNH, QUYẾT TOÁNKINH PHÍ

Việc lập dựtoán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướngdẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nướcvà các quy định hiện hành về quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với cácchương trình, dự án quốc gia. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

1. Đốivới cuộc vận động "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư":

Hàng năm,cùng với việc Xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, Ban Thường trực Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí bảo đảmcho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư" theo nội dung chi, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và mức chicụ thể theo quy định tại điểm III-1 Thông tư này gửi cơ quan tài chính cùng cấpxem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí vào dự toán ngânsách hàng năm của Uỷ ban Mặt trận Tổquốc.

Ban Thườngtrực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phíđã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.

Riêng kinhphí để thực hiện các nội dung công việc của cuộc vận động "Toàn dân đoànkết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Ban Thường trực Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lậpdự toán gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí, cânđối đủ kinh phí đến xã, phường đảm bảo mức chi theo quy định tại điểm III-1.2của Thông tư này (triệu đồng/năm khu dân cư). Uỷ ban nhân dân xã, trường cótrách nhiệm cấp phát và quyết toán kinh phí này theo quy định hiện hành.

2. Đối với việc thực hiện các chương trình, dự ánquốc gia: Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp căn cứvào các quy định hiện hành về nội dung chi, định mức chi và hướng dẫn lập dựtoán kinh phí đối với từng chương trình, dự án quốc gia lập dự toán kinh phígửi Ban chủ nhiệm chương trình, dự án quốc gia thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương(đối với cấp Trung ương) và Ban chỉ đạo chương trình, dự án quốc gia ở tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cấp địa phương). Khi phân bổ kinh phíchương trình, dự án quốc gia, Ban chủ nhiệm chương trình và Uỷ ban nhân dân cáccấp địa phương có trách nhiệm xem xét đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốcđể bố trí kinh phí phù hợp với nội dung của chương trình, dự án đồng thời hướngdẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, thực hiện đúng các quy định về sử dụngkinh phí của từng chương trình, dự án quốc gia.

3. Đốivới các cuộc vận động quyên góp đột xuất:

Khi phátđộng cuộc vận động quyên góp đột xuất, căn cứ vào nội dung chi, mức chi quyđịnh tại điểm III nêu trên. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập dự toán kinh phí cho từng cuộcvận động trong đó có chi tiết cho các địa phương gửi Bộ Tàichính xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thựchiện cuộc vận động. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam có trách nhiệm phân bổ và hướng dẫn các địa phương sử dụng số kinh phíđược cấp bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

Căn cứ vàosố phân bổ kinh phí cho các địa phương của Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính thực hiệncấp kinh phí ủy quyền cho các địa phương để tổ chức thực hiện. Kết thúc cuộcvận động quyên góp, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccác cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chínhcùng cấp theo quy định hiện hành.

Trên cơ sởkhối lượng công việc cần thiết phải triển khai thực hiện và số kinh phí do BanThường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam phân bổ cho địa phương, văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí của Ban Thườngtrực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thườngtrực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đềxuất phương án phân bổ kinh phí cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccác quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương phê duyệt làm căn cứ phân bổ và cấp phát kinh phí choUỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thịtrấn thực hiện.

Kết thúccuộc vận động quyên góp Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốccác cấp có trách nhiệm quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chínhcùng cấp theo quy định hiện hành. Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp toàn bộchi phí tổ chức cuộc vận động quyên góp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửiBộ Tài chính để theo dõi.

 

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cơ quan tàichính các cấp định kỳ và đột xuất tiến hành kiểm tra việc cấp, quản lý, sử dụngkinh phí, nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí cho các cuộc vận động đúng mụcđích, có hiệu quả thiết thực.

Uỷ ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơquan tài chính các cấp để kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho các cuộcvận động đúng nội dung và chế độ quy định.

Thông tư nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số71/1999/TTLT-BTC-MTTQTW ngày 11/6/1999 của liên tịch Bộ Tàichính - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam. Trong quá trình thựchiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi về BộTài chính và ban Thường trực ĐoànChủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam để xem xét giảiquyết./.

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Nguyễn Sinh Hùng

Trần Văn Đăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.