• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

 Số: 12/2012/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai

________________________________

1/01/clip_image001.gif" width="158" />HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật thuế Bảo vệ môi trường ngày 15/11/2010;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 04/7/2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc sửa đổi một số nội dung quy định tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, như sau:

1. Thay thế cụm từ "Phí xăng, dầu" quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục I, Phụ lục số 01; khoản 5, mục I, Phụ lục số 02 bằng cụm từ "Thuế Bảo vệ môi trường".

2. Thay thế cụm từ "Thuế nhà, đất" quy định tại điểm 4.8, khoản 4, mục I Phụ lục số 01; khoản 3, mục V, Phụ lục số 02 bằng cụm từ "Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp".

3. Bỏ cụm từ "phí xăng dầu" quy định tại điểm 1.17, khoản 1, mục I; điểm 2.10, khoản 2, mục I; điểm 3.10, khoản 3, mục I, Phụ lục số 01; quy định tại khoản 12, mục II; khoản 6, mục III; khoản 7, mục IV, Phụ lục số 02.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua. 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Cường

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.