• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/1985
HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
Số: 18-LCT/HĐNN7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1985

PHÁP LỆNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TIỀN NGÂN HÀNG MỚI,

THU ĐỔI TIỀN NGÂN HÀNG CŨ.

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng,

Pháp lệnh này quy định việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ.

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép phát hành các loại tiền Ngân hàng mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu đổi các loại tiền Ngân hàng cũ.

Điều 2

Một đồng tiền Ngân hàng mới bằng mười đồng tiền cũ.

Điều 3

Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đối với tiền gửi quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa.

Điều 4

Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh này.

Điều 5

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 1985.

 

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trường Chinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.