• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2014
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Số: 07/2000/TTLTL/BGTVT-TCBĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2000

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

quan quản lý đường bộ có thẩm quyền xem xét đồng ý bằng văn bản xây dựngcông trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đườngbộ do mình quản lý.

Cụ thể như sau:

Bộ Giao thông công chính) trực tiếp quản lý các đoạn tuyến quốc lộ mà Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Uỷ ban nhân dân cấptỉnh và các tuyến (hoặc đoạn đường đô thị), đường tỉnh quan trọng.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện quảnlý đối với đường trong phạm vi huyện. CơGiaothông công chính sở tại.

Khi thi công các hạng mục ảnh hưởngtới an toàn giao thông đường bộ phải được Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép thicông đối với quốc lộ; được Sở chức, cá nhân liên quan đến xây dựng và quản lý công trình thông tin bưuđiện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường bộ, các đơn vị quản lýcông trình giao thông đường bộ và các đơn vị khác có liên quan có trách nhiệmthực hiện nội dung Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếucó vướng mắc phải phản ánh về Bộ <span lang="EN-GBstyle=" font-size:12.0pt;font-family:'times"="">Giaothông vận tải, Tổng cục Bưu điện để kịp thời bổ sung, sửa đổi./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Phạm Quang Tuyến

Nguyễn Huy Luận

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.