• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2000
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 78/2000/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kinh phí hoạt động của
Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia

 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Thủ tướng Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướngChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia,

 

BộTài chính hướng dẫn kinh phí quản lý chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

1.Về nguyên tắc, từ năm 2000 kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trìnhmục tiêu quốc gia ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý chươngtrình mục tiêu quốc gia (gồm Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia ở cácBộ, cơ quan Trung ương và ban quản lý chương trình mục tiêu ở một số sở, ban,ngành địa phương được phép thành lập theo quy định) không được trích theo tỷ lệphần trăm (%) từ nguồn ngân sách đã bố trí cho chương trình mục tiêu quốc gia.Các nhu cầu kinh phí này phải bố trí từ ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơquan Trung ương hoặc từ ngân sách địa phương.

2.Nội dung chi quản lý:

Dotính chất hoạt động của Ban chỉ đạo và các ban quản lý chủ yếu là kiêm nhiệm,gắn liền với các cơ quan quản lý chuyên môn nên chỉ xác định những khoản chitrực tiếp liên quan đến công tác chỉ đạo và quản lý dự án. Cụ thể gồm:

Chiphí tổ chức các hội nghị để triển khai công tác sơ kết, tổng kết. Chi phí này đượctính theo chế độ quy định hiện hành.

Chiphí văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chươngtrình mục tiêu.

Cácchi phí trực tiếp khác (nếu có).

Cácchi phí trên phải tính toán hết sức cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được giaochủ trì (thường trực hoặc chủ trì quản lý) và được ghi thành một dòng riêngtrong dự toán ngân sách của đơn vị. Chi công tác phí của cán bộ ở cơ quan nàotính cho cơ quan đó.

Riêngđối với ban quản lý công trình (ban A): kinh phí hoạt động của các ban quản lýcông trình được trích từ vốn của công trình theo quy định hiện hành về chế độquản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3.Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí:

Hàngnăm, các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hoặc chủ trì quản lýchương trình mục tiêu quốc gia lập dự trù kinh phí trên cùng với kinh phí quảnlý chung của đơn vị; cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét cụ thể, tổng hợpvào kinh phí quản lý hành chính của Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Việccấp phát, quyết toán theo quy định chung.

4.Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trướcđây trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Đềnghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn trên.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính để xem xétgiải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trọng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.