• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 12/08/2016
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 09/2012/TT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

_________________

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 nám 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động Truyền hình trả tiền;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết yếu,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, gồm:

1. Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia (Phụ lục 1).

2. Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương (Phụ lục 2).

Điều 2. Căn cứ tình hình thực tế trong từng giai đoạn, danh mục tại Điều 1 Thông tư này sẽ được điều chỉnh để phù hợp yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.

Điều 3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có trách nhiệm cung cấp các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu thuộc danh mục tại Điều 1 Thông tư này theo quy định tại Điều 21 Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2012.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Bắc Son

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.