• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2001
BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
Số: 36/2000/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin’’

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN

- Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08/11/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mày của Bộ Văn hóa -Thông tin;

- Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;

- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa- Thông tin’’ để ghi nhận công lao của những người đóng góp cho sự nghiệp Văn hóa- Thông tin của đất nước.

Điều 2. Huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa- Thông tin’’ được tặng cho những cán bộ đương chức, viên chức công tác trong ngành Văn hóa -Thông tin có thành tích thâm niên công tác trong ngành.

Điều 3. Huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa- Thông tin’’ được tặng cho những thuộc các lực lượng xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài đã có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp Văn hóa- Thông tin của đất nước.

Điều 4. Việc xét tặng Huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa- Thông tin’’ phải theo đúng Quy chế xét tặng Huy chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa- Thông tin’’ .

Điều 5. Bãi bỏ các Quyết định sau:

- Quyết định số 46/VHTT–VP ngày 15/4/1981  về việc tặng Huy chương “Chiến sĩ Văn hóa’’.

- Quyết định số 160/QĐ–ĐA ngày 20 /3 /1993 về việc tặng Huy chương “ vì sự nghiệp điện ảnh’’.

- Quyết định số 772VH/QĐ ngày 23/6/1994 về việc tặng  Huy chương “vì sự nghiệp Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc’’.

- Quyết định số 3814/QĐ-BVHTT ngày 25/12/1998 về việc tặng Huy chương “ vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng’’

- Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2001.

- Điều 7. Các Ông (Bà): Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, Giám đốc các sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc hệ thống ngành Văn hóa- Thông tin trong cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khoa Điềm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.