• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2000
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 490/2000/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 5 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Quỹ hỗ trợ phát triển tại Công văn số 292/HTPT-KHNV ngày 22 tháng 3 năm 2000, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 374/TT-NHNN1 ngày 04 tháng 5 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (kể cả các dự án cho vay dở dang) giải ngân kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 được áp dụng mức lãi suất quy định tại Điều 1 của Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Số dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.