• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/1999
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 159/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 2 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ

__________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ.

Điều 2: Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chinh phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ điểm 1 và điểm 3 của Điều 3 của Quyết định số 339/TTg ngày 24 tháng 05 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ.

Điều 4: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.