• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 303/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại tham gia Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.