• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/08/1990
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 299-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1990

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Cho phép thành lập Hội điện lưc Việt Nam

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ chỉ thị số 1/CT ngày 5 tháng 1 năm 1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Điện lực Việt Nam và ý kiến của Bộ Năng lượng,

 

QUYẾT ĐINH:

Cho phép thành lập Hội Điện lực Việt Nam.

Hội Điện lực Việt Nam tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động.

 

Chủ tịch hội đồng bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.