• Hiệu lực: Ngưng hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/1989
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 104/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 104/CT NGÀY 29-4-1989

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU CHÍNH NGẠCHHÀNG TIÊU DÙNG TỪ CÁC BỘ KHÁC SANG BỘ NỘI THƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để bảo đảm số lượng và chủng loại hàng tiêu dùng nhập khẩu chính ngạch thực sự góp phần cải thiện cân đối quỹ hàng tiêu dùng trong nước và việc sử dụng phần ngoại tệ dành để nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng đạt hiệu quả kinh tế cao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ Nội thương, Kinh tế đối ngoại và Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Từ năm 1989, chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng từ các Bộ khác sang Bộ Nội thương.

Điều 2. - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chủ trì cùng các Bộ Kinh tế đối ngoại, Tài chính, Nội thương và các Bộ có các tổ chức kinh tế đang nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng (Công nghiệp nhẹ, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Kinh tế đối ngoại, v.v...) chỉ đạo việc chuyển giao nhiệm vụ này cho các tổ chức kinh doanh do Bộ Nội thương chỉ định, và báo cáo kết quả lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Thời hạn hoàn thành việc chuyển giao trong tháng 6 năm 1989.

Điều 3. - Hàng năm, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế đối ngoại cân đối số ngoại tệ của Nhà nước để nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng (nếu có sử dụng một phần vào việc ứng trả các đơn vị xuất khẩu theo nghĩa vụ cam kết quốc tế của Nhà nước thì cần ghi rõ số lượng và phương thức xử lý) trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét, quyết định giao cho Bộ Nội thương quản lý.

Bộ Kinh tế đối ngoại phối hợp với Bộ Nội thương đàm phán, ký kết Nghị định thư với nước ngoài về nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng. Bộ Nội thương chỉ đạo, phân phối và kiểm tra số ngoại tệ dành để thực hiện nhiệm vụ đó.

Điều 4. - Bộ Tài chính bàn với các ngành có liên quan, quy định chế độ xử lý các quan hệ giữa tài chính Nhà nước và tài chính của các tổ chức kinh doanh trong việc sử dụng số ngoại tệ nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng phù hợp với cơ chế quản lý mới.

Điều 5. - Đại diện các tổ chức kinh doanh thuộc Bộ Nội thương làm nhiệm vụ nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng được trực tiếp hoặc phối hợp với các tổ chức liên quan giao dịch với bạn hàng nước ngoài để ký kết hợp đồng kinh tế và tiến hành các nghiệp vụ kinh doanh cần thiết khác theo pháp luật.

Điều 6. - Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 7. - Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Quyết định này.

 

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Kiệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.