• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2000
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 68/2000/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc thành lập Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tácđào tạo

với nước ngoài trực thuộc Trường Cao đẳng công nghiệpHà Nội

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủvề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ vềviệc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 1998 củaThủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nướctrong các cơ sở đào tạo và các cơ sở nghiên cứu;

Với sự thoả thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số7060/BKH-DN ngày 14 tháng 11năm 2000 và của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hộitại Công văn số 3330/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 6 tháng 10 năm 2000;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội tạiCông văn số 415/CV-TCHC ngày 24 tháng 5 năm 2000;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Công ty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài trựcthuộc Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội;

Têngiao dịch quốc tế viết bằng tiếng Anh: TRAINING COOPERATION AND LABOUR EXPORT COMPANY, viết tắt là--------------------;

Trụsở chính: xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội;

Côngty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước;

Côngty Xuất khẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài là doanh nghiệp Nhà nướchạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoảntại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2.Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Tuyểnchọn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân theo hợp đồng với các cơquan, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đưa đi làm việc tại nước ngoài;

-Tổ chức việc xuất khẩu lao động và đưa chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nướcngoài;

-Dịchvụ tư vấn giới thiệu, tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên và một số dịchvụ khác theo quy định của pháp luật.

Vốnđiều lệ của Công ty: 3.467.144.000 đồng.

Điều 3.Tổ chức bộ máy của Công ty.

-Lãnh đạo:

+Giám đốc;

+Các Phó Giám đốc.

-Các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ;

-Xưởng thực hành.

Giámđốc Công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đểHiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội xem xét và trình Bộ trưởng BộCông nghiệp quyết định;

Hiệutrưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội có trách nhiệm quản lý Công ty Xuấtkhẩu lao động và hợp tác đào tạo với nước ngoài, chỉ đạo Công ty hoạt động theođúng chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành chính sách, chế độ và pháp luậtcủa Nhà nước.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

ChánhVăn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hiệu trưởngTrường Cao đẳng công nghiệp Hà Nội và Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động vàhợp tác đào tạo với nước ngoài có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Quốc Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.