• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2009
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 3708/QĐ-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 22 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2604/2007/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”;

Xét tờ trình số 0443 ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ và an toàn xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các địa phương dọc tuyến đường.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, lợi ích người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết hợp kinh doanh xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác, hình thành các điểm giao thông tĩnh là một kết cấu hạ tầng của các đường quốc lộ.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư, kinh doanh, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp chủ đạo của Nhà nước, để bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu trong mọi tình huống.

2. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu chung:

Xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh một mạng lưới cửa hàng khang trang, hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của các phương tiện giao thông lưu hành trên đường và của các địa phương dọc tuyến đường. Nâng cao tính tiện tích của dịch vụ tổng hợp trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu ngang tầm với các nước trong khu vực. Kiên quyết loại bỏ những cửa hàng có quy mô quá nhỏ bé, kém mỹ quan kiến trúc và vi phạm các yêu cầu về địa điểm xây dựng.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng đủ về số lượng cửa hàng với quy mô được xác định trong quy hoạch với sự phân bổ hợp lý, khoa học trên dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Lấy nhiệm vụ cung cấp xăng dầu cho các phương tiện giao thông trên tuyến đường, bảo đảm an ninh quốc phòng, an toàn giao thông là chính, kết hợp đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các đối tượng khác dọc hai bên đường.

- Khắc phục những tồn tại trong phân bố vị trí, trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của các cửa hàng hiện có. Kết hợp việc bán lẻ xăng dầu với các dịch vụ thương mại khác và hình thành những điểm giao thông tĩnh (trạm nghỉ) ở những địa điểm phù  hợp dọc tuyến đường.

- Phát huy được nội lực, đặc biệt là huy động được nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước vào đầu tư và kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp chủ động về kế hoạch đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hiện có.

3. Định hướng phát triển

- Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan như Quy hoạch xây dựng đường Hồ Chí Minh, Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến đường chạy qua …

- Quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu phải bảo đảm tính khoa học, đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

- Các cửa hàng xăng dầu được xây dựng theo quy mô thống nhất, công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

4. Quy hoạch phát triển

4.1. Các tiêu chí xây dựng cửa hàng

a) Về quy mô, diện tích

- Cửa hàng loại I: tối thiểu phải có 6 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 5600m2, có chiều rộng mặt tiền từ 70m trở lên.

- Cửa hàng loại II: tối thiểu phải có 4 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo các dịch vụ thương mại khác. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 3000m2, có chiều rộng mặt tiền từ 60 m trở lên.

- Cửa hàng loại III:

+ Đối với cửa hàng xây dựng mới: tối thiểu phải có 3 cột bơm (loại 1-2 vòi) kèm theo dịch vụ rửa xe. Diện tích đất (không kể đất lưu không đến mép đường) tối thiểu phải đạt 900 m2, có chiều rộng mặt tiền từ 30 m trở lên.

+ Đối với cửa hàng đang kinh doanh: căn cứ điều kiện đất đai, vị trí cụ thể để có các biện pháp sắp xếp, mở rộng, cải tạo theo hướng đạt các tiêu chí quy định.

b) Tiêu chí về khoảng cách

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại I ≥ 40km

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại II ≥ 20km.

- Cửa hàng xăng dầu loại III với nhau và với cửa hàng loại I, II:

+ Trong khu vực đô thị: ≥ 4km

+ Ngoài khu vực đô thị: ≥ 12 km

- Đối với những đoạn đường trùng với tuyến đường cao tốc Bắc Nam, chỉ đầu tư xây dựng cửa hàng loại I và loại II với các tiêu chí sau:

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại I ≥ 100km

- Khoảng cách giữa 02 cửa hàng loại II ≥ 50km

c) Tiêu chí về địa điểm

- Thuận lợi về mặt nối kết với các công trình hạ tầng: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc để giảm thiểu chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

- Đảm bảo khoảng cách giữa các cửa hàng theo tiêu chí về khoảng cách nêu tại mục 4.1.b ở trên.

- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh môi trường theo các Tiêu chuẩn Nhà nước về xây dựng nói chung và Tiêu chuẩn thiết kế TCVN-4530-1998: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế; hoặc Tiêu chuẩn Nhà nước về thiết kế cửa hàng xăng dầu tại thời điểm xây dựng cửa hàng.

- Ở các đoạn đường trùng với tuyến đường cao tốc, khi có dải phân cách cứng thì các cửa hàng bố trí so le về hai bên tuyến đường.

4.2. Quy hoạch các cửa hàng

a) Giai đoạn 2009 – 2015

- Di dời, giải tỏa 07 cửa hàng hiện có (danh sách trong Phụ lục số 3).

- Đối với các cửa hàng không nằm trong diện giải tỏa, di dời, nhưng phải cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng, bảo đảm khang trang tương tự mẫu cửa hàng loại III và bảo đảm khoảng cách an toàn khi mở đường Hồ Chí Minh (danh sách trong Phụ lục số 4).

- Xây dựng mới khoảng 49 cửa hàng, gồm 15 cửa hàng loại I, 19 cửa hàng loại II và 15 cửa hàng loại III. Số lượng cửa hàng xăng dầu xây dựng mới có thể điều chỉnh tăng, giảm trong khoảng 10% (danh sách trong Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2).

b) Giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng các cửa hàng không nằm trong diện giải tỏa, di dời để bảo đảm khang trang tương tự mẫu cửa hàng loại III và bảo đảm khoảng cách an toàn khi mở đường Hồ Chí Minh.

- Định hướng xây dựng mới khoảng 29 cửa hàng, gồm 7 cửa hàng loại 1, 10 cửa hàng loại II và 12 cửa hàng loại III. Số lượng này sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn tới 2015.

4.3. Nhu cầu vốn đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn quy hoạch dự kiến là 286.716 triệu đồng, tương đương 17.167.000 USD (theo tỷ giá tại thời điểm quý I năm 2009), trong đó:

- Xây dựng mới: 248.316 triệu đồng, tương đương 14.608.000 USD.

- Cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hiện có: 38.400 triệu đồng, tương đương 2.559.000 USD.

5. Giải pháp và chính sách chủ yếu

5.1. Các giải pháp chủ yếu

- Giải pháp về vốn:  Sử dụng 100% vốn tự cân đối của các doanh nghiệp hoặc vay tín dụng để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Giải pháp về đất đai: Áp dụng linh hoạt các hình thức theo quy định của pháp luật hiện hành. Tại các địa bàn trọng yếu, ưu tiên giao cho các doanh nghiệp nhà nước (Petrolimex …) xây dựng cửa hàng để bảo đảm an ninh xăng dầu.

- Giải pháp về quản lý hệ thống cửa hàng xăng dầu: Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết ngừng kinh doanh các cửa hàng không phù hợp với quy hoạch, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, vi phạm lộ giới, không bảo đảm các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường, ảnh hưởng đến trật tự xã hội …. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu.

- Giải pháp về bảo vệ môi trường: Có giải pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu thiết kế các cửa hàng, tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra và xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm; phân công rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp quản lý giữa các ban, ngành trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngành thương mại.

6. Tổ chức thực hiện

- Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố và chỉ đạo thực hiện “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

- Giao Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chủ trì, phối hợp với các địa phương có đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đi qua triển khai xây dựng các cửa hàng loại I và loại II theo danh sách trong Phụ lục 1 kèm Quyết định này. Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ để xử lý.

- UBND các tỉnh có tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đi qua chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các ban ngành địa phương triển khai việc xây dựng các cửa hàng loại III theo tiêu chí đã được quy định tại Mục 4.1, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định này và số lượng quy định cửa hàng loại III trên địa bàn tỉnh quản lý nêu tại Phụ lục số 2 của Quyết định này.

Trong quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc kịp thời trao đổi với Bộ Công Thương để xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường Hồ Chí Minh giai đoạn II đi qua và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Huy Hoàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.