• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/1971
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 119-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 4 năm 1971

QUYẾT ĐỊNH

Về giá gia công ngói 22 viên/m2 do hợp tác xã sản xuất giao cho Nhà nước

________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 171-TTg ngày 23 tháng 09 năm 1970 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thống nhất quản lý gạch ngói và chế độ gia công bao tiêu sản phẩm thay cho chế độ bán nguyên liệu, thu mua thành phần đối với khu vực sản xuất gạch ngói của hợp tác xã.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay quy định giá gia công 1.000 (một nghìn) viên ngói thủ công (22 viên/m2) do hợp tác xã sản xuất giao cho Nhà nước như sau:

1. Đồng bằng:

Ngói loại A: tám mươi đồng (80đ00)

Ngói loại B: sáu mươi bốn đồng (64đ00)

2. Trung du:

Ngói loại A: tám mươi tám đồng (88đ00)

Ngói loại B: bẩy mươi đồng năm hào (70đ50)

3. Miền núi:

Ngói loại A: một trăm đồng (100đ00)

Ngói loại B: tám mươi đồng (80đ00)

Điều 2. – Giá gia công quy định ở điều 1 là giá cao trên phương tiện vận chuyển của Nhà nước.

Điều 3. – Các ông Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội thương, Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Đỗ Mười

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.