• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2004
BỘ XÂY DỰNG
Số: 518/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ bảo vệ môi trường:"Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020"

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 310/BTNMT-MT ngày 16 tháng 02 năm 2004 về việc giao cho Bộ Xây dựng chủ trì thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường năm 2001.
Căn cứ vào kết quả nghiệm thu Hội đồng Khoa học Cấp Bộ và tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nội dung đề tài của Nhóm thực hiện đề tài;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường: “Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”

Hội đồng gồm 14 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Qui hoạch Đô thị - Nông thôn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Liên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.