• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2003
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 159/2003/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 6 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập công ty điện tử công trình vào công ty điện tử đống đa, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28  tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tại Tờ trình số 397 /ĐT-TCLĐ  ngày 21 tháng 7 năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Điện tử Công trình vào Công ty Điện tử Đống Đa, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện tử Công trình và Giám đốc Công ty Điện tử Đống Đa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.