• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2006
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 1800/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 13 điều 19 mục 7 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra và các vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

_____________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 13 Điều 19 Mục 7 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-BCN ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau:

“b) Thường trực phân ban Việt Nam trong các Uỷ ban hỗn hợp cấp Chính phủ do lãnh đạo Bộ giữ chức Chủ tịch theo bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ; thường trực Tổ công tác về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học được thành lập theo Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao tại Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.