• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2006
BỘ CÔNG NGHIỆP
Số: 2358/QĐ-BCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện.

Điều 2. Khu vực được xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện là khu vực chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối tại khu vực đó bị quá tải.

Việc xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện được thực hiện trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch xây dựng lưới điện trong kỳ kế hoạch năm của đơn vị phân phối điện đã được phê duyệt và phải đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và sao văn bản xác nhận gửi về Cục Điều tiết điện lực để tổng hợp báo cáo Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị phân phối điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Hữu Hào

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.