• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2009
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 01/2009/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

Về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm

và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học

_________________________

 
 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nội dung quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây viết tắt là ANTQ) nhất là trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đạt được những kết quả đáng kể, góp phần giữ vững, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng hợp pháp của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh, sinh viên. Một số nơi chưa quan tâm xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức để thực hiện chức năng tuyên truyền. Về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền có nơi chậm đổi mới, chưa tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành chức năng, nội dung tuyên truyền chưa phù hợp với từng đối tượng ở các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học; tình hình đình công, lãn công ở các doanh nghiệp diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Công an tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây viếy tắt là: UB.MTQTVN) tỉnh và các tổ chức thành viên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các sở, ban, ngành, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; biên soạn tài liệu, nội dung tuyên truyền phù hợp và bố trí báo cáo viên thực hiện các yêu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên.

2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các sở, ban, ngành, hàng năm có kế hoạch định kỳ tháng, quý tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công nhân viên và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong ngành và các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình về yêu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ công nhân lao động của các công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tập trung. Phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân viên của các công ty trong khu công nghiệp.

 Chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các yêu cầu của doanh nghiệp về công tác bảo vệ an ninh trật tự.

3. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, trung học phổ thông hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); phối hợp với Công an các cấp kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và Công an cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn quản lý. 

5. Các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế của công nhân lao động, xác định yêu cầu, nội dung công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bố trí thời gian, liên hệ với Công ty Kinh doanh Hạ tầng hoặc các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an địa phương, để đề nghị hỗ trợ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho công nhân lao động trong công ty.

6. Yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp và trường học căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác ANTT, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm do Công an tỉnh biên soạn; bằng hình thức tập trung cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên mời báo cáo viên (của Sở Tư pháp hoặc Công an) hoặc thông qua các cuộc họp giao ban, chào cờ hàng tuần, các hình thức thông tin nội bộ (truyền thanh nội bộ, bảng tin...) để tuyên truyền, phổ biến.

7. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa định kỳ hàng năm gửi kế hoạch, báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ về UBND tỉnh (đối với kế hoạch trước ngày 31/01 và đối với báo cáo trước ngày 30/11 hàng năm qua Công an tỉnh).

8. Đề nghị UB.MTTQVN tỉnh cùng các tổ chức thành viên chỉ đạo UBMTTQ cấp huyện và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trong công nhân các cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng các khu nhà trọ công nhân không có tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

 10. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện phối hợp với các đoàn, hội trong các cơ quan, doanh nghiệp và trường học làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho cán bộ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên.

11. Giao Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các kế hoạch tuyên truyền làm căn cứ xây dựng chương trình công tác tuyên truyền hàng năm của tỉnh và tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

12. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.