• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
Lịch sử hiệu lực: Luật 21/2004/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2004 Văn bản được ban hành 21/2004/QH11
15/10/2004 Văn bản có hiệu lực 21/2004/QH11
01/01/2015 Văn bản hết hiệu lực 21/2004/QH11
01/01/2015 Bị hết hiệu lực 51/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.